Waar staan wij voor?

door: Theo Lohman, Juni 2021

STeLLO staat voor een beproefde sociotechnische aanpak van engineering en van Leven Lang Ontwikkelen. STeLLO is ontwikkeld in de regio, met scholen én bedrijven, en heeft geresulteerd in een missie gedreven innovatie doorbraak rond de creatie van “FutureWork”. Effecten zijn een aanzienlijke leer- en innovatie versnelling en een groei van talenten, verdienvermogen en kwaliteit van de arbeid.

De transdisciplinaire aanpak is impact evidence based, gedocumenteerd en daarmee overdraagbaar en rendabel als transformatie tool. Zie voor de impact de onderstaande filmpjes en voor opschaling van regio naar landelijk niveau de rappporten 7 t/m 10.

De missie gedreven aanpak vraagt om co-creatie tussen de 2e Kamer en de Ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken:

  • De 2e Kamer zet in op bestuurlijke transparantie (Rapport 7)
  • Onderwijs op Future-Skills (Rapport 9) en
  • Sociale zaken op de kwaliteit van kennisarbeid op de werkplek (Rapport 10).

Einde verloren generaties jongeren, start van een leercultuur, een leven lang.Ethische uitgangspunten voor een humane arbeidsmarkt

door: Marc van der Meer, Juni 2021

We bevinden ons in een tijdsperiode van sterke maatschappelijke veranderingen. Er wordt gesproken van de vierde industriële revolutie en van een aanstaande transhumanistische samenleving. Wij nemen stelling in deze discussie met het FutureWork4ALL-model, dat ook vanuit een ethisch en moreel perspectief kan worden beoordeeld.

In onze handelingsperspectieven gaan we uit van universele gedragsveronderstellingen uit de biologie. We hebben oog voor de organisatie van de arbeid en de inrichting van werkorganisaties en daarmee voor de kwaliteit van leren en werken. De ontplooiing, zelfsturing en het welbevinden van mensen staat voorop in onze benadering, die is gericht op persoonlijke groei en sociaal-innovatieve ontwikkeling.

In onze achtergrondstudies gaan we uitvoerig op de rol van technologie en de revolutionaire groei van kunstmatige intelligentie in de organisatie van de arbeid. Een centrale vraag daarbij luidt of de technologie zover is gevorderd dat menselijke arbeid tot verdere ontplooiing kan komen of dat automatisering en robotisering het denken en handelen van mensen volledig overnemen?

Er is momenteel ontegenzeggelijk sprake van ‘hybride systemen' waarin mens en technologie interacteren. We kunnen als gebruiker niet meer achterhalen waar precies de autonomie ligt, bij de technologie, bij de mens, of bij beide? Dit maakt de ethische dimensie van het ontwerp van arbeid cruciaal. Wij leggen de aandacht vooral bij de functie van het taakontwerpen (‘system engineering'), waarmee we kwaliteitsnormen ontwikkelen die gericht zijn op humanistische principes.

Ons uitgangspunt is dat lerenden, medewerkers en klanten in het eerste stadium betrokken kunnen worden om zich vroegtijdig uit te spreken over het leerplan en het werkdesign. Deze vorm van inspraak, een ‘participatory design', legt de verantwoordelijkheid tot de inrichting van arbeid en organisatie terug bij de mens!Leeswijzer bij de STeLLO-website

door: Theo Lohman, Marc van der Meer, Onno-Hans Noteboom, Juni 2021

Welkom op onze website!

Onze activiteiten zijn erop gericht de Sociotechniek in Nederland verder onder de aandacht te brengen om te komen tot een inhoudelijke versterking van de wisselwerking tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. Op deze website treft u actuele artikelen en filmpjes én een historisch archief aan.

Wij staan voor een wetenschappelijke en onderbouwde aanpak van eigentijdse vraagstukken: de gebrekkige leercultuur bij bedrijven, de uitval op de arbeidsmarkt die zich manifesteert in het lerarentekort en de vraag naar zorgpersoneel, de achterblijvende productiviteit en teruggang in de technische sectoren, de energietransitie en andere terugkerende vraagstukken in het beroepsonderwijs en op de arbeidsmarkt. We bieden daarmee een antwoord op de voortdurende besprekingen in de Tweede Kamer over een leven lang ontwikkelen, sociale innovatie en de stagnerende arbeidsproductiviteit. Zie daartoe ook onze brief aan de kabinetsinformateur van april 2021.

Het gaat ons om het bevorderen van wendbaar gedrag in organisaties, in een periode die wordt gekenmerkt door sterke verandering van werkprocessen. We staan voor een menselijke vorm van werken en samenwerken. Daarom hebben we een FutureWork 4ALL-model ontwikkeld gericht op het versterken van het persoonlijk welbevinden, het welzijn in organisaties en de maatschappelijke welvaart.

Onze analyse van de ontwikkeling van werken en leren hebben we langs drie assen geordend in de ruimte en in de tijd. We maken onderscheid tussen ‘denkarbeid' en ‘doe-arbeid' om te komen tot leven lang ontwikkelen en sociale innovatie in meer en minder complexe werkorganisaties. Doe-arbeid is zichtbaar, het gaat om uitvoeren, ontwikkelen en richten. Denkarbeid was tot nu toe niet zichtbaar, het gaat om presteren, innoveren en ambiëren.

Op basis van deze eigenschappen maken we werk- en leertaken zichtbaar die in een dynamisch perspectief integraal kunnen worden gerealiseerd. Dit is de basis om te komen tot professionele ontwikkeling, sociale innovatie en co-makership tussen organisaties.

We hebben uitvoerig literatuuronderzoek gepleegd (onder andere naar de Amerikaanse STEM-programma's) en zijn van mening dat de wetenschappelijke onderbouwing van onze teksten zeer solide is. In ieder geval combineren we inzichten uit verschillende wetenschapsgebieden die we hebben geïntegreerd op basis van enkele kerninzichten over natuurlijk gedrag en structuur uit de biologie. De analyse is bovendien gebaseerd op casestudies en veldonderzoek, sinds de landelijke evaluatie van het curriculum werktuigbouw uit 1995.

De teksten op de website zijn getoetst bij een expertgroep van vooraanstaande bedrijven, wetenschappers en beleidsadviseurs. Op de website staat een dankwoord aan de ‘captains of innovation', die ons hebben geïnspireerd.

Het is ons gebleken dat bezoekers van deze website met een kleine, maar serieuze inspanning direct hun voordeel kunnen doen met onze inzichten. Wij staan ter beschikking om u daarbij van dienst te zijn.


terug naar stello.academy


© All rights reserved, Stello Academy, 2021